תקנון – חבר מביא חבר

תקנון פעילות בורגרים– חבר מביא חבר 

בי.בי.בי. מסעדות בע"מ (להלן: "בורגרים" או "עורכת הפעילות") תקיים בין התאריכים 18.12.18-28.2.19 –פעילות בשם "חבר מביא חבר " (להלן:  "הפעילות") אשר תנאיה מפורטים בזאת להלן:

 1. מועד הפעילות

  1. הפעילות תחל ביום 18.12.18 בשעה 08:00 ותסתיים ביום 28.2.19 בחצות (להלן  "תקופת הפעילות") ותתקיים באפליקציית BURGERIM.
  2. לעורכת הפעילות עומדת הזכות להאריך ו/או לסיים את תקופת הפעילות ו/או לשנות את תנאי הפעילות, כפי שתמצא לנכון ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מראש.
 2. פרשנות

  1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
  2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם הנוגעים לפעילות, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מפורשת מטעם עורכת הפעילות על שינוי הוראות התקנון, תגברנה הוראות תקנון זה.
  3. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר ויחיד לצורכי נוחות בלבד ויש לראותו כאילו הוא פונה גם בלשון נקבה ו/או רבים, לפי העניין.
 3. מהות הפעילות

  1. בסיום תקופת הפעילות יוכל אחד ממשתתפי הפעילות, אשר צרף את מספר חברי המועדון הרב ביותר, ועמד ביתר תנאי תקנון זה, לזכות בפרס כמפורט בסעיף 4 לתקנון זה.
  2. בפעילות יהיו רשאים לקחת חלק חברי מועדון הלקוחות באפליקציה "BURGERIM" בלבד  אשר צרפו למועדון החברים, כפי שמופיע בסעיף 7.3 לתקנון זה, את מכריהם בכל אחת מן הדרכים הבאות: דואר אלקטרוני, פייסבוק, אינסטרגם, ווטצאפ או כל דרך אחרת שבה ניתן לחלוק את קוד האפליקציה האישי.
  3. חבר נוסף יספר למשתתף שצירף למועדון החברים רק כאשר ה"חבר החדש" הוריד את האפליקציה, נרשם אליה והזין בטופס הרישום את הקוד האישי של המשתתף ששיתף עימו.
  4. למען הסר ספק, במידה והחבר החדש לא הזין את קוד שקיבל מחבר המועדון הקיים לא יספר החבר החדש תחת חבר המועדון הקיים.
  5. ההשתתפות בפעילות מותרת ללקוחות רשת BURGERIM בלבד אשר חברים במועדון הלקוחות באפליקציה של BURGERIM (להלן: "המשתתף").
 1. הפרס

  1. בסיום תקופת הפעילות יבחר משתתף אחד שצירף את מספר החברים הגדול ביותר במשך תקופת הפעילות. המשתתפים יוכלו לזכות בכרטיס טיסה זוגי ליעד באירופה בתאריכים שיתואמו איתו, הכולל את הפירוט הבא:
 • טיסה זוגית
 • מלון 4 כוכבים על בסיס לינה וארוחת בוקר
 • שהיה של 3 לילות
 1. הכמות הכוללת של הפרסים הינה 1 יח' בסך הכל – פרס זוגי אחד.
 2. יובהר כי הפרס אינו כולל:
 • ביטוח רפואי
 • הוצאות פרטיות
 1. קבלת הפרס :

  1. עורכת הפעילות תיצור קשר עם הזוכה דרך מספר הטלפון איתו נרשם הזוכה לאפליקציית BURGERIM. שם הזוכה יפורסם בעמוד הפייסבוק של "עורכת הפעילות" ובכל מדיה אשר תבחר עורכת הפעילות.
  2. במקרה ועורכת הפעילות לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה ו/או הזוכה לא יצור קשר במשך 3 (שלושה) ימי עבודה ממועד הזכייה בפעילות, יוענק הפרס למשתתף הבא בפעילות בהתאם לקריטריונים אשר פורטו לעיל, וכן הלאה.
  3. לשם קבלת הפרס, הזוכה יידרש להציג תעודת מזהה. קבלת הפרס כפופה לאימות זהות הזוכה על ידי עורכת הפעילות בכל דרך חוקית, על פי שיקול דעתה.
  4. הזכייה אישית ואינה ניתנת להעברה
  5. הזכייה בפרס הינה זכייה אישית, על פי הפרטים שהוזנו בעת ההרשמה לאפליקציית BURGERIM. לא תתאפשר העברת הפרס מהזוכה לאדם אחר הפרס אינו ניתן להסבה או להמרה לכל פרס ו/או מתנה אחרת ו/או מזומן ו/או זיכוי, ולא יוחזר בגינו כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו במלואם או בחלקם.
  6. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  7. יובהר כי בכל מקרה וללא יוצא מהכלל, כל משתתף מאשר כי במקרה של זכייה בפעילות, אחריותה המרבית של עורכת הפעילות ככל ולא ניתן יהיה להעניק לו את האמור בסע' 4 לעיל, יוגבל הפרס לכל דבר ועניין, לשווי כספי בסך של 1,000 ₪ ועורכת הפעילות לא תדרשנה ולא תתבענה לשאת בשום מקרה שהוא בדמי נזק ו/או שיפוי ו/או הוצאות וכיוצא באלו, בהיקף כספי העולה על האמור לעיל, וכי משתתפי הפעילות מסכימים לכך שסכום זה הוא סביר ונכון וראוי בנסיבות העניין.
 1. ביטול הפעילות .

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את כולה, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורכת הפעילות רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעילות, או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות הפרס/ים ואופן חלוקת הפרס.

 1. תנאי השתתפות

  1. ההשתתפות בפעילות הינה אישית.
  2. כל משתתף יוכל לכל היותר לזכות בפרס אחד במהלך כל תקופת הפעילות, ובשום מקרה לא יהיה זכאי ליותר מפרס אחד.
  3. מוסכם ומובהר כי צירוף של חבר לאפליקציית "BURGERIM" יחשב רק כאשר "החבר החדש" יזין כל הנתונים שיש למלא במסך הרשמה.
  4. תנאי סף לכניסה לתחרות הינו גיוס מינימום של 30 חברי מועדון.
  5. הפרסים אשר יחולקו הינם אישיים. איך לסחור בהם בדרך כלשהי, בין אם תמורת כסף ובין אם תמורת שווה כסף, ואין למסרם לכל אדם אחר.
  6. המשתתף מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמן בכל הנוגע להשתתפות בפעילות ו/או זכייה או אי זכייה בו.
  7. ההשתתפות בפעילות הינה באחריות הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או מי במקומה כלפי המשתתף, ועורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מן המשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או, לניהולה, תוצאותיה על כל הכרוך והנובע מכך.
  8. משתתף בפעילות יהיה מנוע מלטעון כלפי עורכת הפעילות כל טענה ו/או ודרישה ו/או תלונה לגבי נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בפעילות.
 2. הוראות כלליות

  1. תקנון זה יימצא לעיונם של משתתפי הפעילות במסעדות "BURGERIM" ו/או בדף הפייסבוק של עורכת הפעילות ו/או באפליקציית "BURGERIM" של עורכת הפעילות וכן במשרדי עורכת הפעילות אשר כתובתם היא המחשב 3, נתניה, שם יהיה ניתן לעיין בו בתיאום מראש. עורכת הפעילות רשאית לתקן ו/או לשנות את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  2. עורכת הפעילות רשאית לפרסם ו/או להתיר את פרטיהם המזהים של הזוכים והמשתתפים בכל אחד מאמצעי המדיה, לרבות אתר האינטרנט של הרשת, עמוד הפייסבוק שלה וחשבון האינסטגרם, ולאלה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה באשר לפרסומים אלה.
  3. תקלות ו/או הפרעות כלשהן לפעילות, אשר תגרמנה נוכח תקלות ו/או הפרעות ו/או קלקולים טכניים כלשהם ומכל סיבה שהיא, לרבות ברשת האינטרנט, בציוד, ברשתות ובאמצעי התקשורת השונים, באתר האינטרנט של הפעילות וכיוצא באלו, לא תהיינה באחריותה של עורכת והמשתתפים בפעילות מוותרים באופן מלא סופי ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד עורכת הפעילות בקשר עם כל תקלה ו/או נזק שאירעו כתוצאה מהאמור לעיל.
  4. המשתתף בפעילות מסכים ומאשר בזאת כי קרא והסכים לכל הוראות תקנון זה וכי עצם השתתפותו בפעילות מהווה ראיה חלוטה ולא ניתנת לסתירה כי הוא מסכים לכל הוראות תקנון זה.
  5. ההשתתפות בפעילות אסורה על מי מעובדי עורכת הפעילות ובני משפחותיהם.
  6. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל דרך שהיא לפרסים ו/או לרכיבים כלשהם של פרסים, הניתנים, מסופקים או נמסרים על-ידי ספקים ו/או צדדי ג' כלשהם שאינם עורכת הפעילות עצמה. בכל מקרה של תקלה, קלקול או תלונה כלשהי בקשר עם פרסים ו/או רכיבי פרסים כאמור, התאמתם למצגים שנעשו בתקנון זה על נספחיו ו/או להוראות כל דין, תקינותם וכיוצא באלו, תוגבל זכות התביעה של המשתתפים ותעמוד לרשותם אך ורק כלפי הספקים ו/או צדדי ג' כאמור והמשתתפים פוטרים את עורכת הפעילות באופן מלא ובלתי חוזר מכל אחריות כאמור.
 3. סמכות שיפוט והדין החל

  1. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי והוא בלבד.
  2. במקרה של תביעה סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

התחייבות הזוכה בפרס

התצהיר הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה.

אני החתום מטה __________________ ת.ז. ________________, טלפון ______________, אימייל _______________,  מצהיר, מאשר ומתחייב כי:

במסגרת מבצע " חבר מביא חבר" אשר עורכת רשת בורגרים ("המבצע" ו-"החברה", בהתאמה) הוכרזתי כזוכה בפרס, והכל כמפורט ובכפוף להוראות תקנון המבצע.

הנני מצהיר ומתחייב כי קראתי את תקנון המבצע והנני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל. כמו כן, אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם במבצע לפי תנאי תקנון זה וזכותי לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.

אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי. הנני פוטר את החברה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

הריני מאשר כי הנני בריא לחלוטין ואין לי מגבלה רפואית ו/או אחרת שעלולה להזיק לי ו/או שעלולה למנוע ממני מלממש את הפרס (לרבות צו עיכוב יציאה מהארץ).

ברשותי דרכון שהינו בתוקף למשך 12 (שניים-עשר) חודשים לפחות ממועד הזכייה בפרס ואשר פרטיו האישיים זהים לפרטים שמסרתי לחברה והזנתי באתר המותג.

ידוע לי כי החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית בשום צורה ואופן לרכושי האישי, לרבות כסף, תכשיטים, ביגוד וציוד, ואין היא ומי מטעמה בחזקת שומר לעניין זה. ככל שיינזק או ייגנב רכושי או איזה חלק ממנו במהלך ו/או כתוצאה ממימוש הפרס, תהיה החברה ו/או מי מטעמה פטורה מכל אחריות וחבות.

הנני מתחייב לשאת בכל אחריות ו/או חבות, מפורשת ומכללא, לפצות ולשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל ספק ו/או גורם הנותן שירותים לחברה במהלך החופשה ו/או זוכה אחר או איש צוות מטעם החברה ו/או העוזרות לחברה ו/או כל צד ג', מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בקשר עם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלי ו/או מהפרה של הוראות תקנון זה ונספחיו ו/או כללי ההתנהגות ו/או הוראות כל דין (לרבות הדין המקומי החל בכל מקום בו אשהה במהלך החופשה).

ידוע לי, כי עצם זכייתי בפרס וכל אופן מימוש הזכייה עשויים להיות מפורסמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, בשילוט, בטלוויזיה, בעיתונות ובאינטרנט, לרבות בדף המותג של החברה ו/או ברשתות חברתיות, והנני מסכים ומאשר לחברה לפרסם, בכל ערוץ מדיה כאמור לעיל, את פרטיי האישיים, שמי, הסרטון, התכנים, וכן צילומי ווידאו וסטילס בהם אני מופיע, ככל שיצולמו ו/או יוסרטו, לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה וזאת ללא תמורה כלשהיא, כספית או אחרת.

כמו כן, הריני מעביר לחברה ללא תמורה את כל הזכויות בתכנים שהעליתי, לרבות כל זכויות היוצרים הנובעות מהם, לבעלותן המלאה והבלעדית של החברה, אשר תהינה רשאיות לעשות בהם שימוש בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך אחרת, וכן להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה – כולן או חלקן – לכל צד שלישי, באתרי אינטרנט, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, ובמגזינים, במדיות דיגיטאליות, ברשתות התקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין, ובכלל זה גם במקרה שהחברה או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שייעשה בתוכן כאמור.

כמו כן, הנני מתחייב לחתום על כל מסמך אשר נדרש לצורך מימוש הפרס. ידוע לי, כי חתימתי כנדרש אינה גורעת מאחריותי ו/או אינה מטילה אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמן בקשר עם מימוש הפרס. וכן הנני מתחייב לרכוש פוליסות ביטוח למשך כל הטיסות והשהות ביעד, אשר תעניק כיסוי ביטוחי, בין היתר, לכל נזק גוף או רכוש אשר ייגרם לי במהלך הטיסות ו/או השהות ביעד.

באם הזוכה הינו קטין נדרשת חתימת הורהו או אפוטרופסו

                 הזוכה

שם פרטי ומשפחה

מספר ת.ז.

תאריך לידה

כתובת מלאה

טלפון + טלפון נייד

כתובת דואר אלקטרוני

חתימה

תאריך החתימה

* נא לצרף צילום תעודת זהות וספח של הזוכה.